Vedtægter

Vedtægter for

Dansk Yachtskipper Forening.

§1 Foreningens navn og adresse:

Dansk Yachtskipperforening. Hjemmehørende i Randers.

§2 Formål:

– at varetage yachtskipperes interesser.
– at få flest mulige gennem yachtskipperuddannelserne.

– at tilbyde seriøse tilbud til yachtskippere (undervisning og sociale arrangementer).

– at lave arrangementer til yachtskippere (eks: årlig udflugt).

– at opretholde et offentligt organ til orientering af almen karakter.

§3 Medlemmer:

Medlem kan enhver blive, som interesserer sig for foreningens formål og kan godkendes af bestyrelsen.

§4 Kontingent:

Fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Betyrelsen:

Ledelsen varetages af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen et år af gangen. Ledelsen konstituerer sig som formand, næstformand og sekretær inden for en måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder foregår væsentligst via telefon og E-mail, og kan ske når formanden finder det betimeligt eller mindst halvdelen af bestyrelsen skriftligt forlanger det (e-mail er gældende). Der føres protokol over de væsentligste punkter fra møderne og den skal ratificeres af hele bestyrelsen hver gang. Bestyrelsen bestemmer suverent årets aktiviteter.

§6 Økonomiske forhold:

Regnskabsperiode følger siddende bestyrelsesperiode. Pengebeholdning skal indestå på konto i bank.

§7 Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes på en dansk ø, og denne ø må ikke være landfast, og indvarsles senest tre måneder før, med fremsendelse af dagsordenen senest 14 dage før. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før. Foreningen er vært. Gæster er velkomne, men skal betale egne udgifter. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. (Sekretær er referent)

2. Formanden fremlægger beretning for indeværenden periode.

3. Kasserer fremlægger beretning og revideret regnskab.

4. Valg til bestyrelsen (3)

5. Valg af suppleanter (2).

6. Valg af bilagskontrolør.

7. Indkomne forslag.

8. Beslutning om kontingent.

9. Eventuelt

§8. Beslutningsdygtighed:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal.

Generalforsamlingen kan til enhver tid (med simpelt flertal) ændre foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan til en hver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af motiveret dagsorden, og bestyrelsen skal indkalde til dette, hvis mindst en trediedel af medlemmerne har anmodet skriftligt om dette. Skal indkaldes med otte dages varsel og skal finde sted senest 14 dage efter anmodningens fremsendelse.

§9 Afstemning:

Simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige afgør formandens stemme udslaget. Anmodning om skriftlig afstemning skal følges. I tilfælde af, at der er opstillet flere til bestyrelsen end der er brug for, sker afstemning skriftligt. Afgivelse af stemmeseddel ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§10 Foreningens ophævelse:

Ophævelse kan kun ske, når det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved ophævelse overgår evt. formue til afsluttende arrangement.

Underskrevet 29/6 2003